Opinie o Nas


 

Toluron 700 SC 1 L

  • Add feedback:
  • 5902077110185
  • Manufacturer: Adama Polska
  • Availability: Exists
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 41.67 zł
    45.00 zł
  • szt.

Toluron 700 SC 1 L

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 700 g/l (43,98 %)


OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat
w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C2

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu

II. Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowana nekrozą. Następnie występuje coraz silniejsze zahamowania wzrostu rośliny.

Miotła zbożowa najskuteczniej jest zwalczana od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia,
a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści

 

a) Termin aplikacji: jesień, dawka: 1,4 l/ha


Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna,rumian polny

Chwasty średnio odporne: iglica pospolita.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.


b) Termin aplikacji:


wiosna, dawka: 1,4 l/ha


Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity


Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna

Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.


wiosna, dawka: 1,75 l/ha


Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity


Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik polny

Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski,samosiewy rzepaku.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy
Termin stosowania:

a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha jesienią

lub

b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 1,75 l/ha wiosną

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime
Termin stosowania: jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji); Nie dotyczy

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
(o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem
zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.

3. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych od zalecanych.

4. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.

5. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

6. W temperaturze poniżej 0?C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.
7. Środka nie stosować:
– w trakcie przymrozków

– w temperaturze powyżej 20?C,
– na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
– na rośliny mokre lub zwiędnięte,
– na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.
8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wykonaniu orki przedsiewnej, uprawiać zboża ozime.