Opinie o Nas


 

Cliophar 300 SL 250 ml

  • Add feedback:
  • 5907772512418
  • Manufacturer: Arysta Lifescience / UPL OPEN AG
  • Availability: Exists
  • Delivery from: 13.99 zł

  • Net Price: 46.30 zł
    50.00 zł
  • szt.

Cliophar 300 SL 250 ml

Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l


OPIS DZIAŁANIA
CLIOPHAR 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli.
Środek CLIOPHAR 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
Polowych.

Uprawa Zalecana
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Maksymalna
dawka dla
jednorazowego
zastosowania
Termin stosowania
Rzepak
ozimy
 0,3-0,4 l/ha 0,4 l/ha Zabieg można wykonać jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 13-16) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do początku fazy tworzenia pąków kwiatowych (do fazy BBCH 50)
Burak
cukrowy
Zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14)
Cebula
z siewu
Zabieg wykonać w fazie 3 liści (BBCH 13)

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje
w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania
na poziomie komórkowym.
Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna,
rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała
Chwasty średnio odporne: szarłat szorstki
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny,
przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, chwasty jednoliścienne


STOSOWANIE ŚRODKA


rzepak ozimy
Termin stosowania środka:
- jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
- wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia
tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (do fazy BBCH 50).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

burak cukrowy
Termin stosowania środka: w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

cebula z siewu
Termin stosowania środka: w fazie wyraźnie widocznych 3 liści (BBCH 13)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, na tym samym polu
można uprawiać rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środka
Cliophar 300 SL.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Na cebuli środek Cliophar 300 SL powoduje przemijające objawy fitotoksyczności tj.
lekkie chlorozy lub skręcanie liści i ich wyłożenie. Objawy te mijają po około 2 tygodniach
i nie mają wpływu na plon cebuli.
2. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów nie stosować dawek ani
wyższych ani niższych od zalecanych, środek stosować przemiennie z herbicydami
o różnym mechanizmie działania
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne (szczególnie zioła i niektóre warzywa),
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Środka nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby
i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.