Opinie o Nas


 

Slippa 250ml

 • Add feedback:
 • Kod towaru: 5901891280302
 • Manufacturer: Sumi Agro
 • Availability: None
 • Delivery from: 12.99 zł

 • Net Price: 33.33 zł
  41.00 zł
 • Out of stock
 • szt.
Preparat zwilżający

przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Preparat  SLIPPA jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest konieczny lub wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach stosowania środków ochrony roślin.

Zawiera tlenek polialkilenowy modyfikowany heptametylotrisiloksanem

Atest Nr PZH/HT-2695/2012

- Szkodliwy

- Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób Działania:

 Preparat SLIPPA powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, a dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami, itp.

Dawkowanie:

Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu:

Rodzaje upraw

Stosowana dawka cieczy roboczej
(l/ha)

Zalecana dawka preparatu SLIPPA

Uprawy polowe*

200-400

50-100 ml/ha

Uprawy sadownicze i warzywne oraz uprawy pod osłonami**

powyżej 400

100-200 ml/ha

* – stosowanie opryskiwaczami z belką polową
** – stosowanie opryskiwaczami sadowniczymi (wentylatorowymi) i specjalistycznymi z dodatkowym nadmuchem powietrza

Uwaga! Dawkę preparatu dostosować do wydatku cieczy roboczej i powierzchni przeznaczonej do zwilżenia.

 

Sporządzanie cieczy użytkowej

 • Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.
 • Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu SLIPPA zgodnie z zaleceniami zawartymi w części DAWKOWANIE.
 • Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.
 • Całość dokładnie wymieszać.

UWAGI:
Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat SLIPPA.

Przechowywanie

 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
 • Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Warunki bezpiecznego stosowania preparatu

 • Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Nie wdychać par produktu.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilościa wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z etykietą lub kartą charakterystyki.
 • Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 • Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 • Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARATACH DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.